Strona domowa arrow Statut stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
14.05.2011.

STATUT   STOWARZYSZENIA

 

 „Wiedzieć Więcej” w Dąbrowie Tarnowskiej

 

  I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§  1

 

            Stowarzyszenie  „Wiedzieć Więcej” w Dąbrowie Tarnowskiej   zwane dalej  Stowarzyszeniem  jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem osób fizycznych, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia   7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.2001.79.855.- tekst jednolity z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

§  2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jest Dąbrowa Tarnowska.

 

§  3

 

            Celem Stowarzyszenia jest:

      

1.      prowadzenia działalności edukacyjnej, społecznej oraz społeczno-politycznej, 

2.     propagowania wiedzy politycznej i świadomości obywatelskiej,

3.      działalność z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4.      upowszechnianie i rozwój uczestniczącego typu kultury politycznej,

5.      upowszechnianie wiedzy obywatelskiej,

6.     promocja i wspieranie  inicjatyw wspomagających rozwój demokracji.

II. ZASADY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA

 

§  4

 

            Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące działania:

1.     współpracę z organizacjami społecznymi, administracją samorządową w zakresie popularyzowania wiedzy obywatelskiej,          

2.     organizację szkoleń, kursów edukacyjnych, warsztatów, seminariów                     konferencji, przedmiotowych kół zainteresowań i konkursów  dla uczniów ,

3.     organizację spotkań, dyskusji, wykładów i prelekcji z udziałem osób zaangażowanych  w życie polityczne, gospodarcze i społeczne kraju i powiatu

4.     prowadzenie działalności wydawniczej, przygotowanie i wydawanie materiałów informacyjnych,

5.     prowadzenie działalności integrującej członków  Stowarzyszenia, poprzez aktywność naukowa,  kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i wzajemną pomoc,

6.     inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

7.     organizowanie nieodpłatnie imprez charytatywnych i kulturalnych,

8.     pozyskiwanie sympatyków i sponsorów do udziału w realizowaniu celów           i zadań  Stowarzyszenia

 

§  5

 

1.     Realizując swoje cele  Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków ,

2.     Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie  może zatrudnić pracowników.

 

 

III. CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA

 

§  6

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- członków zwyczajnych,

- członków honorowych,

- członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz osoby, o których mowa w Art.3 ust.2 i 3 oraz w Art.4 ust.1 i 2 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Małoletni poniżej 16 lat  mogą, za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, po zaakceptowaniu ich kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały.

3.     Członkiem zwyczajnym może być osoba, która złoży deklarację członkowską, jak również uzyska pozytywną rekomendacje członka stowarzyszenia .

4.     Na pisemny wniosek zainteresowanego Zarząd wydaje uchwałę w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia Nabycie członkostwa następuje z chwilą doręczenia osobie ubiegającej się o członkostwo uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

5.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

6.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona,  która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

7.     Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

8.     Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

9.     Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

10.                       Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 

§  7

 

            Utrata członkostwa następuje poprzez:

1.     rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2.     wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Władz Stowarzyszenia

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków    z przyczyn określonych lit. a i b,

e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

  1. śmierć członka.

 

 

§  8

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) przysługuje mu prawo do składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia

e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia

f) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które  Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

g) uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące.

 

2. Członkowie  Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a) aktywnego udziału w pracach  Stowarzyszenia

b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu,

c) wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek,

d) swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia

e) dbania o jego dobre imię i nie podejmowania działań, które mogłyby przynieść szkodę Stowarzyszenia.

 

3.Członkowie Stowarzyszenia - osoby, o których mowa w Art. 3 ust 3 Ustawy Prawa o Stowarzyszeniach nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków i korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

 

 

§  9

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

 

IV. WŁADZE Stowarzyszenia

 

 

§  10

 

  1. Władzami Stowarzyszenia są;

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§  11

 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa  4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,                   w głosowaniu jawnym, jeśli postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

 

§  13

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków:

                        a) z własnej inicjatywy,

                        b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

                        c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia

4. O terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków listami poleconymi lub     w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5.W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie - który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

6. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalenie programu działania

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

d) udzielanie absolutorium Zarządowi,

e) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalenie Statutu  i Regulaminu działalności Stowarzyszenia oraz och zmian

g) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odmawiających przyjęcia    w poczet członków  oraz decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia

h) ustalanie wysokości opłat, składek członkowskich

i) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego.

j) podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

8. Uchwały Walnego Zebrania w sprawach: uchwalenia i zmiany statutu, odwołania Prezesa Zarządu i członków Zarządu, odwołania członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

8. Uchwały w sprawach określonych w ust. 7 lit. e zapadają w głosowaniu tajnym.

9. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

                                                           §  14

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.  Zarząd składa się z 3 członków  wybranych uchwałą przez Walne Zebranie Członków.

           2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia, którzy wyrazili na to zgodę. W składzie Zarządu wchodzą osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz dwóch członków Zarządu.

3. Zarząd składa się z Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.

            4. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu następuje w razie:

            a) rezygnacji z pełnienia obowiązków,

            b) odwołania go przez Walne Zebranie Członków

c) śmierci członka

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż

         raz na kwartał                

            8. Do kompetencji Zarządu należy:

a) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie); prowadzenie dokumentacji członkowskiej

b) kierowanie bieżącą pracą  Stowarzyszenia; realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia członków; określenie szczegółowych kierunków działania,

            c) zwołanie Walnego Zebrania Członków,

            e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

            f) uchwalanie Regulaminu Zarządu, określającego między innymi sprawy   zastrzeżone do kolegialnej decyzji Zarządu, tryb obradowania,

            g) zatrudnienie pracowników Stowarzyszenia,

h) zatwierdzanie struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu pracy biura Stowarzyszenia,

                         i) rozpatrywanie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

9. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność Zarząd.

 

 

§  15

 

1. Prezes Zarządu jest Przewodniczącym Zarządu.

            2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

             a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

     b) zwoływanie i prowadzenie obrad Zarządu

     c) pełnienie obowiązków pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia.

 

 

§ 16

 

1.     Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

3.     Do zakresu działalności Komisji rewizyjnej należy;

a)     kontrolowanie działalności Stowarzyszenia

b)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

c)     prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu;

d)    składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia

e)     składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym Zebrani Członków

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

6.     Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

7.     W przypadkach określonych w § 17 ust. 3 pkt c - Walne Zebranie  Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

                

 

§ 17

 

   W razie zmniejszenia się składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 10   w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu wybranego podczas Walnego Zebrania Członków.

 

 

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

 

§  18

 

            1. Majątek  powstaje ze:

                        a) składek członkowskich

                        b) darowizn, spadków, zapisów,

            c) dochodów z własnej działalności gospodarczej,

d) dochodów z mienia  Stowarzyszenia

e) z ofiarności publicznej,

f) środków zewnętrznych pochodzących od podmiotów publicznych.

2. Składka członkowska jest płatna co 6 miesięcy z góry .

3. Majątek i dochody Stowarzyszenia służą finansowaniu celów i zadań Stowarzyszenia i pokrywania kosztów jego działalności.

4. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.

 

§  19

 

            Za swoje zobowiązania Stowarzyszenia odpowiada całym swoim majątkiem.

 

 

VI.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§  20

 

1.     Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu z własnej inicjatywy lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub orzeczenia Sądu

2.     Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub likwidator ustalony przez Sąd.

3.     Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

4.     Majątek likwidowanego Stowarzyszenia musi być przeznaczony na cele działalności statutowej tj. dobroczynnej, charytatywnej, oświatowej lub kulturalnej.

 

§  21

 

1.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie      przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

 

Zmieniony ( 08.02.2013. )
 

Znane osoby o WW - Migawki

"Chcę pogratulować Państwu decyzji o zaangażowaniu się w budowę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Utworzenie stowarzyszenia "Wiedzieć Więcej" wymagało dużego nakładu pracy i energii. Cieszę się że macie Państwo dalsze ambitne plany i że postanowiliście poświęcić swój czas działalności społecznej."

 

Zbigniew Ziobro

europoseł

 

Krótko o nas

Minęło już ponad 20 lat od momentu odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Przez te lata w naszym kraju zaszło wiele zmian, są to w większości zmiany na lepsze. Poszerzyła się wiedza i świadomość obywatelska Polaków, którzy wychodzili z cienia i szarości komunizmu. Wolność słowa i wypowiedzi pozwala na wyrażanie swoich opinii, przekazywania wiedzy innym i działania na rzecz społeczeństwa, nie tylko urzędowo i pod przymusem ale przede wszystkim poprzez stowarzyszanie się w różnych formach organizacji obywatelskiej. Wielu z nas odczuwa potrzebę służby publicznej. Wśród nich jesteśmy my. Młodzież z Liceum z Dąbrowy Tarnowskiej. Chcemy poszerzać swoją wiedzę dotyczącą życia społecznego, ale także naszym celem jest aby wiedza ta dostępna była dla wszystkich zainteresowanych dlatego też powołaliśmy Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej”, jako przedsięwzięcie obywatelskie do którego przyłączenia zachęcamy.

Wiedzieć Więcej Facebook

">