Strona domowa
Wyniki badań Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
12.01.2013.

Na przełomie 2012 i 2013 roku na terenie powiatu dąbrowskiego Stowarzyszenie Wiedzieć Więcej przeprowadziło badanie na temat korzystania z urzędów, wśród petentów oraz samych urzędników. Badanie miało formę ankietowania pewnej grupy ludzi. Urzędników zapytano m. in. jak oceniają wiedzę petentów, jakie są utrudnienia w kontakcie z klientami, oraz co mogłoby wpłynąć na poprawę obecnej sytuacji. Petentów pytano, z jakimi urzędami się spotykają najczęściej, co wpływa na ich zadowolenie, co utrudnia kontakt z urzędem, jak działa sposób informacyjny czy jak można by ułatwić załatwianie spraw. Wśród respondentów znaleźli się zarówno mieszkańcy wsi jak również miast, jednak wszyscy powyżej czterdziestego roku życia. Wyniki nie są zadowalające w jednej i w drugiej grupie, co może wskazywać na potrzebę edukacji. Pod każdym opisem pytania, znajduje się diagram, który obrazuje sytuację.

 

Tutaj znajduje się całość analizy badań. 

Analiza - petenci Ankietowane osoby w 57 % odpowiedziały, że korzystają z usług administracji publicznej kilka razy w roku, zaś 43 %, częściej, a więc przynajmniej raz w miesiącu. Może wskazywać to, iż przeciętny mieszkaniec powiatu dąbrowskiego, nie jest częstym bywalcem w jednostkach administracyjnych. Korzystają rzadko, załatwiając tylko najpotrzebniejsze sprawy. Image Drugim pytaniem zawartym w ankietach, było podanie, z jakich urzędów mieszkańcy najczęściej korzystają. Najwięcej, bo po 29%, ma kontakt Urzędem Gminy oraz Starostwem Powiatowym. O 5 punktów procentowych mniej korzysta z urzędu skarbowego. Na niższej pozycji znajduje się KRUS z wynikiem 10 %. Po 4 % ankietowanych odpowiedziało, że korzysta z usług Sądu Rejonowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Diagnozowanie nie ukazuje innego trendu niż moglibyśmy się domyślać. Mieszkańcy korzystają z standardowych urzędów, które znajdują się w ich obrębie jednostki terytorialnej. Zrozumiałe jest również, ze względu na rolniczy charakter regionu, korzystanie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wśród pytań, znajdowało się odnoszące do czynników wpływających na zadowolenie petentów. Po 20% ankietowanych odpowiedziało, że: przyjazne i życzliwe podejście urzędników oraz jasne i czytelne procedury. Po 16 % zaznaczyło, iż: wiedza i umiejętności a także chęć udzielenia pomocy. O 4 punkty procentowe mniej osób, wyraziło, że dobra informacja o sposobie zławiania spraw. Najmniej respondentów odpowiedziało, iż najważniejsze dla nich są: sprawna i szybka obsługa oraz terminowość załatwiania spraw. Z badań nie wynika jednoznacznie czy dla klientów ważniejsze są czynniki związane z funkcjonowaniem danego urzędu, czy może błędami i przeszkodami systemowymi, jednak dla wszystkich duże znaczenie ma podejście urzędnika do załatwianych spraw. Następne pytanie dotyczyło utrudnień, jakie napotykają petenci podczas załatwiania spraw w urzędzie. Aż cztery odpowiedzi uzyskały taką samą ilość głosów, 16%: skomplikowane procedury, bezsilność w razie negatywnych decyzji, nie wiedza w sprawie pisanie pism oraz zbyt dużą liczba dokumentów. 12% pytanych podała, że nieznajomość przepisów sprawia im największy problem, zaś 9% brak pomocy ze strony urzędników. Pozostałe opinie liczyły mniej procent. Niedostateczną informacje i wiedzę w sprawie danej sprawy wskazało 6 % i 3 % niewiedzę w sprawie zwrócenia w razie odmowy. Kolejne pytanie dotyczyło, jakości informacji na temat urzędu. Odpowiedzi mogą być zaskakujące. Z ankiet wynika, że petenci nie są w pełni zadowoleni z prawie żadnego źródła. 57% zaznaczyło, że nie jest zadowolona z informacji umieszczonych na tablicach informacyjnych, a 43% odczuwa jednak satysfakcje. Nie jest to duża rozpiętość między odpowiedziami, wynosi tylko 14 punktów procentowych, tak samo, tylko w odwrotnej kolejności sprawa wygląda podczas kontaktu telefonicznego. 71% mieszkańców powiatu dąbrowskiego nie jest zadowolona z informacji zamieszczanych w Internecie, tylko 28% odpowiedziało odwrotnie. Najbardziej niepokojące mogą być odpowiedzi, w których w 100% znajdują się negatywne wskazania dotyczące informacji uzyskanych bezpośrednio. Na pytanie: Co Pana/Pani zdaniem mogłoby spowodować, że załatwianie spraw urzędowych będzie łatwiejsze, 30% zapytanych wskazało, że: informacja i wiedza o sposobie załatwiania sprawy, zaś po 20% że uproszczenie procedur oraz znajomość procedury odwoławczej. O 5 punktów procentowych mniej, odpowiedziało, że lepsza znajomość przepisów prawa oraz umiejętność pisania pism urzędowych. Aż 80% mieszańców powiatu wskazało, że najlepszym ułatwieniem było by zdobycie wiedzy na ten temat. Tylko 20% wskazała na zmiany w szerszym kontekście, na które wpływu nie ma przeciętny obywatel. Analiza - urzędnicy Staż pracy przebadanych urzędników w zdecydowanej większości 90%, wynosił powyżej 15 lat i więcej. Tylko 10 % przebadanych odpowiedziała, że pracuje do 10 lat. Pierwszym pytanie jakie zostało zadane osobom pracującym w urzędach, to ocena wiedzy obywatelskiej w zakresie zasad i procedur załatwiania spraw urzędowych w swoim miejscu pracy. Możliwe były odpowiedzi: bardzo nisko, dostatecznie, dobrze oraz zadowalająco. Cieszyć może fakt, iż nikt nie odpowiedział, że bardzo nisko ocenia wiedzę mieszkańców powiatu w tej kwestii, jednak dostatecznie ocenia tą wiedzę już 70 % przebadanych. Na kolejnych miejscach znajduje się odpowiedź zadowalająco, 20% oraz dobrze, 10%. Odpowiedzi urzędników zgadzają się z odpowiedziami mieszkańców, którzy wskazali, że potrzeba im zwiększenia wiedzy na temat korzystania z usług administracji publicznej. W kolejnym pytaniu zawarto odpowiedzi dotyczące utrudnień w relacji urzędnika z petentami. Najwięcej, bo aż 34% ankietowanych zaznaczyło: skomplikowane procedury, których klienci nie rozumieją. Odpowiedź o przyroście biurokracji podało o 10 punktów procentowych mniej osób. Po 13 % na utrudnienia w zakresie korzystania z usług urzędów wskazało nieznajomość lub słabą znajomość przepisów prawa, jaką wykazują petenci oraz niejasne i często sprzeczne ze sobą przepisy. Te dwie odpowiedzi ukazują zjawisko ogólnego niskiego stanu wiedzy prawniczej, mieszkańców powiatu dąbrowskiego. 7% wskazało na niedostateczną informację co do sposobu załatwiana spraw. Szczątkowe odpowiedzi po 3% padały w stosunku do: oczekiwania na pomoc ze strony urzędników w rozwiązywaniu problemów, nieumiejętność wypełniania dokumentów orz kierowanie pism do niewłaściwego adresata. To badania może wskazywać, na jeszcze większą potrzebę pomocy dla każdego, kto ma problem z korzystanie z urzędów, a jest to znaczna większość nas. Następne pytanie dotyczyło możliwości poprawy komunikacji urzędu z petentem. 32% wskazało, że najlepszym sposobem było by uproszczenie procedur. Lepsze postrzeganie urzędów przez petentów, to odpowiedź 21% badanych. O 4 punkty procentowe mniej, udzielono odpowiedzi w dwóch przypadkach: bardziej przyjazne nastawianie petentów oraz wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie funkcjonowania administracji publicznej. 10 % urzędników zaproponowało, aby stworzyć wzory pism i schematy procedur, umieszczane w dostępnych miejscach dla petenta. Tylko 3 % odpowiedziało, że dodatkowe informacje na temat urzędu mogłyby poprawić komunikacje. W ostatnim pytaniu, opiniodawcy poproszeni zostali o ocenę wymienionych propozycji działań, których celem byłaby poprawa komunikacji między petentem a urzędem. Zdecydowana większość w pozytywny sposób wypowiedziała się na temat propozycji, które można zobaczyć na poniższych diagramie. Wyniki zarówno badań urzędników jak również petentów, pozwalają na chwilę refleksji na temat działania urzędów oraz korzystania z nich przesz mieszkańców. Wyraźnie widać potrzebę szerokiej edukacji petentów, którzy jak wynika z badań, nie znają procedur i często czują się zagubieni pośród wszechobecnej biurokracji, co zauważyli również urzędnicy udzielający odpowiedzi. Mamy nadzieję, że ta diagnoza pozwoli zmianę tej sytuacji przez podjęcie długofalowych działań. Badania przeprowadzone były wśród reprezentatywnej grupy mieszkańców powiatu dąbrowskiego, powyżej 40 roku życia, za pomocą anonimowych ankiet.
Zmieniony ( 29.03.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Znane osoby o WW - Migawki

"Pomysł który zrodził się w Dąbrowie Tarnowskiej jest ewenementem. Stworzenie młodzieżowego stowarzyszenia które zajmuje się pogłębianiem wiedzy i świadomości obywatelskiej, jest niewątpliwie nowością. Dotychczas nie miałem sposobności spotkać się z tego typu pomysłem i inicjatywą młodych, tym bardziej, iż projekt jest realizowany rzetelnie, sumiennie i naprawdę może się podobać. Wierzę że w innym miejscowościach powstawać będą podobne inicjatywy. "

 

Piotr Sak

Radny Sejmiku woj. małopolskiego

 

Krótko o nas

Minęło już ponad 20 lat od momentu odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Przez te lata w naszym kraju zaszło wiele zmian, są to w większości zmiany na lepsze. Poszerzyła się wiedza i świadomość obywatelska Polaków, którzy wychodzili z cienia i szarości komunizmu. Wolność słowa i wypowiedzi pozwala na wyrażanie swoich opinii, przekazywania wiedzy innym i działania na rzecz społeczeństwa, nie tylko urzędowo i pod przymusem ale przede wszystkim poprzez stowarzyszanie się w różnych formach organizacji obywatelskiej. Wielu z nas odczuwa potrzebę służby publicznej. Wśród nich jesteśmy my. Młodzież z Liceum z Dąbrowy Tarnowskiej. Chcemy poszerzać swoją wiedzę dotyczącą życia społecznego, ale także naszym celem jest aby wiedza ta dostępna była dla wszystkich zainteresowanych dlatego też powołaliśmy Stowarzyszenie „Wiedzieć Więcej”, jako przedsięwzięcie obywatelskie do którego przyłączenia zachęcamy.

Wiedzieć Więcej Facebook

">